گروه اقتصاد سابین به منظور ارائه خدمات مالی با استاندارد های نوین جهانی اقدام به همکاری با شرکت های معتبر بین المللی نموده است. در این راستا شرکت خدمات مشاوره ای  Sabin- Trepte Kish Consulting Co  با مشارکت مشاوره ای سابین فاینانس وگروه مشاوره ای Trepte Partners از کشور آلمان اقدام به ایجاد یک شرکت مشاوره ای به منظور ارائه خدمات در حوزه های تامین مالی، مدیریت بنگاه ها، و مشاوره های حقوقی نموده است.

هم چنین گروه مشاوره ای سابین – تربته با شرکت بین المللی مشاوره ای رولند برگر Roland Berger از کشور آلمان اتحادی استراتژیک ایجاد نموده است. شرکت رولند برگر با برخورداری از نیروی مشاورهای و تخصصی با تجربه در پهنه وسیعی از صنایع و  زمینه های مرتبط با مدیریت بنگاه های اقتصادی خدمات خود را در نزدیک به ۴۰ کشور جهان ارائه می دهد.